Historie

Historisch overzicht IJsclub Eensgezindheid uit de feestgids uit 1996

1871    Oprichting op 27 januari in de Witte Arend, 9 leden.

1881    De bode krijgt 5 gulden per jaar, hem wordt gezegd dat hij tijdens zijn werkzaamheden voor de club geen werkman is. Hij moet er dus netjes bijlopen.

1890    Dit jaar werd er 4 keer vergaderd, meestal op zaterdagavond.

1891    Dr. L. de Jong, arts te Koudum wordt benoemd tot beschermheer. Er werd altijd gereden om geldprijzen. De beschermheer stelt de premie (2e prijs) beschikbaar. Gevolg: groot feest tot de politie komt en roept: “Heren, het is 11 uur”.

1893    Artikel 15 wordt veranderd. De gulden contributie moest in juli worden betaald i.p.v. in oktober. Reden: in de winter zijn de inkomsten schraal.

1894    Het fanfarekorps van Molkwerum speelt langs de baan. Men probeert kunstlievende leden te maken ter dekking van de kosten.

1896    Viering 25-jarig jubileum. Er wordt een vaandel aangeboden.

1897    Mr. Bus vertrekt naar Enkhuizen, wordt erelid en schenkt een sportmeter.

1912    De voorzitter verloot 100 en 50 sigaren als dank voor de trouwe opkomst.

1913    Kleedtentjes worden aangeschaft.

1919    D. Schellinga stelt een voorzittershamer beschikbaar.

”Dat is beter dan een bierfles te gebruiken”.

1921    Brief naar de minister om de Put te mogen gebruiken als ijsbaan.

Verzoek wordt afgewezen omdat de ijsclub geen rechtspersoonlijkheid is.

1924    Voorzitter dankt D. Schellinga voor “de mooie daad, die hij heeft betoond bij het ongeval van P. Wijbrands”

1930    Er wordt besloten dat de vrouw van een politieman geen vrije toegang tot de baan heeft. In de dertiger jaren was er soms levende muziek langs de baan, zoals het duo Griek van Hindeloopen. Ook verzorgde Inke Bakker soms versterkte grammofoonmuziek.

1936    65 jarig bestaan zal worden gevierd op 28 jan. Maar omdat de voorzitter en de secretaris “ongesteld” zijn wordt het feest uitgesteld tot 6 februari.

1936    Afscheid van voorzitter Sibbele de Roos na 24 jaar vanwege verhuizing naar Warns.

1943   8 december. “Met de houding, die de Nederlandse Schaatsbond heeft aangenomen tegen de maatregelen, welke Den Haag wilde nemen, door te besluiten in ’t geheel geen wedstrijden te houden, uitgezonderd leden en schoolwedstrijden, verklaart onze club zich solidair. Ook wij willen als Vrije Vriezen geen inmenging dulden in eigen aangelegenheden en binden met hen de strijd aan door te protesteren tegen de amateursbepalingen”. Besloten wordt deze winter alleen wedstrijden te houden van leden, daar er voor de kinderen toch niets te krijgen is.

1945    In januari wordt besloten deze winter geen wedstrijden te houden en wel met het oog op het Duitse gevaar voor de jonge jongens.

1945    In december komt er een geheel nieuw bestuur Aftredend zijn:D. de Roos vz, C. Visser vvz, I. de Vries secr. En keurmeesters T. Salverda en J. Wijbrands. Het nieuwe bestuur wordt: Y.B. de Vries vz, H. Koopman vvz, R.H. Visser penm, M. Strikwerda secr. En keurmeesters G. Mulder, I.A. Bakker, H. Mulder en H. van Dijk. Het ledenaantal is door de jaren heen gegroeid van 80 naar 200.

1951    Smits en Zwaan mogen ijs zagen in de Dijksvaart. Voorwaarden: een baan vrijhouden, afzetting en verlichting verzorgen.

1953    Op 3 februari wordt besloten 200 gulden beschikbaar te stellen ten bate van de overstromingsramp in Zeeland

1953    Er wordt toestemming gevraagd aan de gemeente om de Put geschikt te maken voor ijsbaan.

1955    Op 22 dec. Een buitengewone ledenvergadering i.v.m. een nieuwe ijsbaan. Men is 10 jaar bezig geweest om een ijsbaan te krijgen. Op 28 dec. Gaat de eerste spade in de grond en op zaterdag 14 jan. Is de opening, gevolgd door de eerste rijderij op 2 febr. Er werd een verloting gehouden. De eerste prijs was een fiets ter waarde van 150 gulden. Winnaar was Jan van der Wal.

1958    Verlichting op de baan. Kosten 900 gulden. De opbrengst van een knal-avond was 338.20 gulden.

1961    Gemeente besluit tot de bouw van zomerhuizen op het ijsbaanterrein. “We zien meer in zomerhuisjes dan in een ijsbaan met deze kwakkelwinters” Bezwaarschriften, handtekeningactie, niets helpt.

1963    Begonnen wordt met het opspuiten van de ijsbaan

1963    Legaat van de dames Strikwerda van 1000 gulden voor de kinderrijderijen. Toertochten en autorallys over het IJsselmeer. De kas wordt flink gespekt. Na kritiek van de leden treed het bestuur af, er komt een nieuw bestuur: Jan K. Visser vz, J.A. Bakker vvz, D. Albertsma secr, R.H. Visser penm, en de keurmeesters A. Beima, Jan Folkerstma, Tj. Ligthart en Jac Bleeker. Besloten wordt een ijsbaan aan te leggen in het verlengde van de vorige, (33 voor, 4 tegen en 2 stemmen ongeldig)

1967    De ijsbaan is klaar, Berghokje en verlichting door vrijwilligers gedaan. Kosten verlichting 1313 gulden

1971    100 jarig jubileumfeest in de Klink in Koudum, men ging hier met bussen heen.

1976    Aankoop geluidsinstallatie samen met de Oranjevereniging.

1977    Secretaris Lieuwe Bouma gaat vanwege verhuizing uit het bestuur. “Geen rouwbeklag en geen bloemen voor mijn pennenwerk”volgens hem zelf.

1979    P.E.B. keurt de verlichting baan af. Gemeente stelde 5500 gulden beschikbaar. Weer lid geworden van de KNSB.

1982    Het hokje bij de baan is geïsoleerd.

1984    Grond op de baan gebracht.

1985    Nijefurd toertocht voor onderling contact en saamhorigheid in de nieuwe gemeente. Verlichte baan op de oude haven. Wereldprimeur: ringrijderij voor paren opde slee, Elfstedentocht.

1986    Elfmerentocht, Z.W.H. tocht en Elfstedentocht.

1987    Een prachtige schaatsmiddag met mooi weer op zee achter de Kaap. IJsbergen.

1990    Lekkage op de baan vanwege muskusratten.Bescherming d.m.v. betonnen platen. Aanschaf nieuwe pomp.

1991    Er valt 30 cm sneeuw, Age Bandstra veegt de banen met een zelf gemaakte eendschuiver. Mini Elfstedentocht met 125 kinderen.

1993    Schaftkeet wordt omgebouwd tot koek en zopie

1994    Het petekind van Willie, Ids en pieter ziet het daglicht. Na enkele kinderziekten werkt de schuiver.

1995    Op 12 april een extra ledenvergadering met plannen voor een nieuwe ijsbaan. De 36 aanwezige leden waren eensgezind voor de plannen. Na de nodige voorbereidingen starten de werkzaamheden op 3 juli. Officieuze opening op 29 december.

1996    27 januari het 125 jarig jubileumfeest in de Kaap en de opening van de nieuwe ijsbaan.

Tot zover de aantekeningen uit de oude notulenboeken, geschreven door Meester Jan Otter

historiejanotter